УСТОЙЧИВО ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ

(0 гласа, средно 0 от 5)
stockholm-summer-g651c5be0f_1920-632482
Днес устойчивото градско планиране се посочва като най-добрият модел на градско развитие, отчитайки последиците от промените в климата, бързия растеж на градовете и промените в начина на живот днес. В статията се извеждат конкретни примери за интеграция на високотехнологични устойчиви системи в жилищни квартали, които подобряват качеството на живот в района и допринасят за редуциране на негативното въздействие върху климата, породено от ново строителство и ежедневните процеси в градовете.

Въведение

През последните 30 години компактните градове са посочвани като основен подход в планирането на устойчиво градско развитие по света. В този период се формират множество проучвания, които разкриват положителните последици от компактното застрояване, като:
•    намалено време, разход и замърсители от ежедневно пътуване;
•    редуциране на зависимост от автомобил;
•    намалени разходи от консумация на енергия и изразходвани материали за изграждане и подръжка на инфраструктура;
•    увеличено разнообразие на избор на работни места, услуги и социални събития, поради по-голямата гъстота на застрояване и наличие на повече функции на по-малко площ;
•    ограничаване на унищожените озеленени територии;

Тези резултати са възможни, понеже компактното застрояване се постига чрез увеличена интензивност на застрояването и гъстота на функциите, създават се ограничения в градското разрастване, насърчават се смесените функции в кварталите и се набляга върху значението на обществения транспорт и градски дизайн. Поведенческите промени са свързани с устойчиво придвижване в градовете, разделно събиране на отпадъци и количеството и произохода на консумираната енергия. Освен това, в основата на модела на квартала на еко-града е постигане на синергия между фундаменталните стратегии и правилното функциониране помежду им с цел създаване на общи резултати, по-големи от сбора на техните отделни резултати, свързани с ползите от устойчивостта.

Принципи на планиране на устойчиви градове

Устойчивото градско планиране е подход към планирането на урбанизирани територии, в който интегрирано се прилагат концепции, практически решения и технологични системи, с цел да се постигне баланс между нормалното протичане на функциите в околната среда, икономиката и постигане на устойчиви социални резултати.
През последните три десетилетия, усточивото градско планиране е водещ принцип в урбанизма. Различните подходи към устойчивото градско планиране са следните:
•    Еко-градове;
•    Компактни градове;
•    Зелени градове;
•    Пейзажен урбанизъм;
•    Градско ограничаване;

Различните подходи към устойчивото градско планиране се идентифицират чрез общи цели, технологични решения и концеции, които са следните:

•    Населено място с човешки мащаб във всички елементи на средата, с цел популяризиране на пешеходното придвижване, колоезденето и градският транспорт;
•    Наличие на самоподдържащи се системи, които използват локални ресурси, лансиране на съхраняване на ресурси;
•    Здравословна за живеене човешка среда, която не използва повече ресурси отколкото утилизира от околната среда;
•    Интегрирана комуникация и сътрудничество в общността;
•    Интегрирано управление;
•    Приложение на всеобхватна концепция за градско планиране, както и за бъдещо развитие и разрастване на града, което да е в синхрон с устойчивите цели на града;
•    Интеграция на система за отпадъци, която популяризира рециклиране и повторната употреба, с цел минимизиране на отпадъците;
•    Употребата и производството на енергия от възобновяеми източници, с цел постигане на въглероден неутралитет;
•    Осигурени достъпни жилища и работни места за всички социални групи;

Пример за добри практики – град  Стокхолм

Стокхолм, столицата на Швеция, и най-голям град в страната, със своето население от 1.6 милиона души в границите на града и 2.4 милиона в столичния район, се характеризира и като един от най-чистите мегаполиси в света, поради липсата на тежка промишленост и електроцентрали на изкопаеми горива. През 2010 г получава първата награда за Зелена столица на Европейския Съюз, поради високи екологични стандарти, стратегии за растеж и устойчиво развитие на икономиката на града.

stockholm-gababc0eed_1920-624370
Изглед към град Стокхолм, Швеция     Източник: www.pixabay.com

Градът изпъква с екологичните си политики, подобряване на качеството на живот на своите жители с прилагане на адаптирани към промените в климата технологични решения, които намалят употребената енергия, отпадъци и транспортни разходи. Един от емблематичните нови квартали, изграден чрез принципите на устойчиво планиране във всеки елемент, е Хамбари Съостад. В този квартал са приложени добри решения за използване на енергията, обработката на отпадъци и транспортното обслужване.

Основният топлинен източник в Хамърби Сиостад е интегрирана система за квартално отопление.  34% от енергията за това отопление се добива от пречистване на вода, 47% от изгаряне на битови отпадъци и 16% от биогориво. Когато топлината се извлече от пречистената отпадъчна вода, останалата студена вода може да се използва за квартално охлаждане. То се използва в хладилни складове и магазини за прясна храна, както и в климатизацията на офис сгради. Осъществяват се кампании за информиране и обучение на населението относно начини за намаляне на използваното количество вода в ежедневието, като се цели редуциране на използваната вода с 50%. Отпадъчната вода се обработва локално. Утайката, образувана след обработката, се рециклира и използва за наторяване на земеделска земя и горски масиви. Биогазът, получен от обработката на отпадните води, се използва за автомобилно гориво за градския транспорт, камионите за събиране на отпадъци, както и за отоплението на 1000 домакинства в квартала.  Топлината, извлечена от обработката на отпадъчната вода се използва за отопление или охлаждане в квартала. Понеже целогодишните температури варират между 10 и 20 градуса по Целзий, отпадъчната вода е подходяща за едновременно извличане на топлинна и охладителна мощност.  Дъждовната вода се просмуква директно в земята или се оттича чрез сложна система от канали. Много от покривите на сградите са проектирани като зелени покриви, които поемат голяма част от дъждовната вода.  Приложената техническа инфрастрктура и функционирането на системите в квартала, превръщат Хамърби в модел за устойчиво градско планиране, който вдъхновява градове като Торонто, Лондон и много Азиатски градове. [1]

stockholm-g4cc2af291_1920-624420
Изглед към град Стокхолм, Швеция      Източник: www.pixabay.com

Друг пример в Стокхолм е кварталът Стокхолм Ройал Сийпорт, който цели да се превърне в екологичен град от световна класа. Площта на квартала е 2.36 кв. км, като от изоставена производствена територия се превръща в квартал с 12 000 жилища, 35 000 работни места, 600 000 кв.м  търговски площи и паркове и с приблизително население от 35 000 души.

Стокхолм Ройал Сийпорт е определен като ключов проект с положително влияние върху климата в света, като е разглеждан като пример за успешно екологично и икономическо градско развитие, демонстриращо че градовете могат да намалят въглеродните емисии и да се разрастват по благоприятни за климата начини. Визията на Стокхолм Ройал Сийпорт е да се превърне в екологичен квартал от световна класа, чрез конкретни цели за екологична, икономическа и социална устойчивост. Неговата визия е свързана с целта, поставена от град Стокхолм, да се премахнат изкопаемите горива до 2050 г. В това отношение екологичните качества на Стокхолм Ройал Сийпорт трябва да затвърдят позицията на Стокхолм като водеща столица в усилията по опазване на климата, като подпомага разпространението на шведските екологични технологии и допринася за разработване на нови технологии. Програмата за квартала има за цел да го превърне в екологичен и устойчив здрав градски район, воден от принципите на устойчивото планиране.

Една от ключовите стратегии за устойчиво градско развитие, лежаща в основата на градоустройствения план на Стокхолм Ройал Сийпорт е „ефективност на ресурсите и отговорност към климата“. В Стокхолм Ройал Сийпорт производството и използването на възобновяема енергия силно се стимулира, за да се постигне нулева необходимост от изкопаеми горива и основана на възобновяеми източници бъдеща енергийна система. Общината на Стокхолм определя конкретни енергийни изисквания към градските строители: 55 kWh/m2 годишно и 30% от произведената електроенергия на местно ниво да бъде от възобновяеми източници.

В програмата за опазване на околната среда и устойчивото развитие за Стокхолм Ройал Сийпорт се посочва, че строителните материали, използвани за изграждане на квартала, трябва да бъдат с висока екологична ефективност, да могат да се използват повторно и да бъдат селектирани, съблюдавайки гаранциония им срок и, че строителните отпадъци трябва да бъдат сведени до минимум, сортирани и рециклирани. Един от архитектите от работната група на Стокхолм Ройал Сийпорт потвърждава, че изискванията, насочени към градските предприемачи по отношение на строителните материали са били завишени, за да търсят подобрение и развитие на териториите в квартала. Стоклхолм цели да създава  високоефективни сгради и да минимизира количествата отпадъци. Дори и с по-високи изисквания към изпълнителите, строителните фирми е необходимо да покажат възприемчивост и готовност да бъдат част от развитието на Стокхолм Ройал Сийпорт, с желание да обмислят нови предложения и да постигнат съгласие за изпълнение на по-високите изисквания, заложени в програмата за квартала. Всички предприемачи използват системите за оценка на околната среда BASTA и съобразяват с нея избора на строителните материали.

В Стокхолм Ройал Сийпорт се планира изграждането на няколко връзки с обществен транспорт като метро, автобуси, трамваи и фериботни линии. Метростанция Ропщен вече е в експлоатация заедно с няколко съществуващи маршрути на градските автобуси. В системата на градския транспорт, важни пешеходни пътеки ще бъдат обвързани с велоалеи, свързващи квартала с бизнеса и търговските центрове. Стокхолм Ройал Сийпорт е удобен за пешеходно и велосипедно придвижване и е на приблизително 8 до 10 минути път с велосипед до централната гара на града.
 stockholm-g5df139441_1920-624500
Изглед към град Стокхолм, Швеция     Източник: www.pixabay.com

В Стокхолм Ройал Сийпорт зелените площи се ценят високо и се признават като важни за опазването на цялостта на природата, както и за важен фактор за отдих за местните жители. Зелените площи са пряко свързани със здравето и отдиха като част от качеството на живота. Един местен служител от община Стокхолм казва: "Зеленото пространство е високо ценено в местния район, поради своите ползи за здравето, а разнообразната зеленина и водни обекти привличат все повече хора, които да се заселят в района." Районът на Стокхолм Ройал Сийпорт е заобиколен от уникална зелена и водна гледка. Кварталът се разработва, съобразявайки се с градския национален парк в близост, който е класифициран като защитена територия както по отношение на своята уникална флора и фауна, така и заради културното наследство в парка. Стокхолм Ройал Сийпорт е разположен по крайбрежната линия на Балтийско море, което го превръща във висок клас крайбрежен жилищен район, осигуряващ благоприятни условия за живот, работа и места за отдих. Една от целите на плана за Стокхолм Ройал Сийпорт е да използва крайбрежната пешеходна пътека и железопътния парк като връзки към няколко акценти в градската структура. На брега зоната предлага площад, зелено пространство, парк и крайбрежна алея, което позволява провеждането на различни дейности. Според експерт в развитието на квартала, „крайбрежната зона предоставя големи възможности за събитията там, както за осигуряване на микс от функции, което е от решаващо значение за насърчаване на жителите за социално взаимодействие. Планираната радиално разположена градска форма има за цел да подобри достъпа до тази зона и да привлече повече посетители".

Заключение

Принципите на устойчивото градско планиране са необходими и търсени промени в развитието на всеки голям град по света днес. Високотехнологичните решения, приложени във всеки процес в градовете, допринасят за възможността да се постигне по-компактно застрояване, с по-качествено протичащи процеси и редуциране на негативното влияние върху климата. Устойчивите принципи на градско планиране е необходимо да отговарят на динамичните промени в начина на живот днес, като постигат това чрез интегрирани технологични решения и планиране с внимание към социални, икономически и екологични проблеми в градовете.  
Добрите практики, посочени в статията целят да дадат пример за интегрирано устойчиво планиране в мащаба на квартала в европейския град, понеже в голяма част от Европа липсват ясно дефинирани и приложени политики за устойчиво градско планиране, съобразени с начина на живот в 21 век.

ЛИТЕРАТУРА
1.    https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/hammarby-sjostad-stockholm-sweden/ , visited on 20.12.2021
2.    Stockholm City 2009a, Stockholm City Plan. Available online: https://www.google.com/search?client=safari&
channel=mac_bm&sxsrf=ACYBGNRBW8_dDG-xq9KckAdoe504He_xg%3A1572425899931&source=
hp&ei=q1C5XaeRNY3RrgTI57aYCg&q=Stockholm+Master+plan+&btnK=Google+Search (accessed on 22 September 2019).
3.    Stockholm City 2009c, Stockholm Royal Seaport: Vision 2030. Available online: https://international.
stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/visionsrs2030_medium.pdf (accessed on 15 October 2019).
4.    Stockholm City 2017, Stockholm Royal Seaport: Sustainability Report. Available online:
https://vaxer.stockholm/globalassets/omraden/-stadsutvecklingsomraden/ostermalm-norradjurgardsstaden
/royal-seaport/media/sustainability_report_2017_uppslag_eng_juni_2018.pdf (accessed on 22 November 2019)
5.    Stockholm City Council. Övergripande Program för Miljö Och Hållbar Stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden; Stockholm City Council: Stockholm, Sweden, 2010.
6.    Bradley, K.; Gunnarsson-Östling, U.; Isaksson, I. Exploring Environmental Justice in Sweden—How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an ‘eco-friendly’ context. Projections MIT J. Plan. 2008, 8, 68–81.Сподели

Тагове: жилищни квартали | технологични решения | устойчив

 

Новини

01 Август 2022, 17.35
Срокът за участие се удължава до 10-ти август 2022 год.Календар на конкурсаНачало...
29 Юли 2022, 15.15
Изложбата „Дизайн по Дунав“ показва как урбанистите сближават хората в...
21 Юли 2022, 15.52
Интелигентният сензор за температура и влажност Shelly Plus H&T.     ...
Медийни партньори
VIP медиен партньор