Живописното eкоселище "Поляне"

Градоустройствената концепция е продиктувана от правилата на пермакултурната градина.
22.01.2024
684
Проекти
Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev

 

Обект: Екоселище "Поляне"
Местоположение: местност "Поляне", близо до Берковица
Архитектура: Architecture Studio Georgiev
Проектант: арх. Красимир Георгиев

Източник: Architecture Studio Georgiev


Екоселище "Поляне" е ситуирано в местност "Поляне", характерна със своите живописни и просторни поля. Концепцията е силно повлияна от контекста на средата. Желанието е да се проектира селище изградено от естествени материали отговарящо на високи изисквания за енергоефективност и стандарт на обитаване. Характерът на къщите да бъде близък до традиционната българска архитектура и в същото време, да се отличава със собствен характер, така че посетителите да станат част от тотално различен свят.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev
 

Градоустройствената концепция е продиктувана от правилата на пермакултурната градина. Всички попадащи води на терена биват улавяни, филтрирани и използвани посредством био филтри.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev
 

Цялата композиция е развита около изкуствено езеро. Комплексът е съставен от една домакинска къща с прилежаща винарна и стопанска част, хотелска част с шест броя редови къщи свързани с топла връзка с ресторант и спа център, шест броя самостоятелни къщи и павилион за йога и провеждане на семинари.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev
 

Всички материали в комплекса са естествени с минимален въглероден отпечатък поставено като цел още от началното инвестиционно задание. Конструкцията на сградите е дървена с топлоизолация от сламени бали, измазани с варова мазилка отвън и глинена мазилка отвътре.

Покривите са покрити с хумусен слой позволяващ растежа на различни растителни видове. Подовите настилки са глинобетонни. Интериорните стени са от кирпичени тухли.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev
 

Всички водни обекти са изградени чрез трамбовани изкопи с хидроизолационна мембрана и речни камъни, в търсене на максимална естествена форма и вид. Басейните се филтрират чрез филтрираща водна растителност. Водоснабдяването за питейни битови нужди се осъществява от собствен водоизточник изграден в имота и регистриран в Басейнова дирекция. От дейността на обекта се формират само отпадъчно-битови и фекални води. Те се отвеждат в пречиствателно съоръжение с напълно аеробно стабилизиране на калта и свързано с безотточен воден басейн за противопожарни нужди.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev
 

Отоплението на всички обекти в комплекса се осъществява посредством термопомпени локални агрегати с индивидуални термо панели разположени по покривите на сградите.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev


Електроснабдяването е осигурено от собствена фотоволтаична централа.
Целият комплекс е разположен на ниво терен. Подходите на различни нива са решени с рампи и наклонени пътеки позволяващи лесен преход през различните обекти.

Източник: ARCHINOVA, © Architecture Studio Georgiev


В процеса на строителство отнетия хумусен слой ще бъде депониран на място и оползотворен при вертикалната планировка включително и за покривите на сградите от комплекса. Изцяло се следва принципа за безотпадно строителство


Проектът е с НОМИНАЦИЯ в конкурс ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022, категория Проекти-Хотели, ваканц. селища, атракциони и спа центрове

#архитектура   #archinova   #еко селище Поляне   #еко селище   #Architecture Studio Georgiev