Приоритети и противоречия на архитектурната професия. Управление на архитектурния офис за екологично-отговорно проектиране.

(2 гласа, средно 4.50 от 5)
1.0___arch.office__-__
Списанието the Building започва дискусия по темата: „Управление на архитектурния офис за екологично-отговорно проектиране”. В нейните широки рамки ще разгледаме многобройните аспекти на сложната тематика, погледнати отвън и пречупени през обществените нагласи или отвътре – през принципите на архитектурната професия. 

Отговорностите и стойностите, които налага архитектурната професия, се оказват решаващи за съвременното ù състояние. Характеристиките на световното развитие в условията на флуидната икономика от края на миналия век, са вече осезаемо очертани. Икономическата криза в началото на 21 век доведе до осъзнаването, че тя няма временен характер както е било досега. За да се излезе от нея, трябва да се промени целия Свят, заедно с много от професиите. Във времето, което издига в култ бързината, изменчивостта и ефективността, Европа може да предложи своите архитектурни добродетели: професионална съвест; етичност към производството; качество. Те може да се нарекат накратко - отговорност към професията. 
1.1___arvh.office
1.2__
1.3___
1.4___

При посещението си на конференцията „Интелигентни градове 2015”, Президентът на Съвета на архитектите в Европа - Лучано Лазари разясни позицията си относно „постигането на екологично-отговорно проектиране, което е определящо за архитектурната дейност.” Мисията, работата и структурата на ACE е съобразена с професионалните проблеми, които се изявяват в различни по важност и взаимно свързани направления: обезпечаване на професионални умения; следдипломно повишаване на квалификацията;  регулиране на дейността; интернационализация и придвижване; отговорност  и налаганите стойности в архитектурната професия.

Обучението и осигуряването на професионалните умения има различна продължителност като години (от 5, 5+1, 5+3 в САЩ, до 6+4 в Литва) и изисквания (със или без изпит за придобиване на работоспособност), затова е предмет на признаване чрез международни договори при отворена политика и желание на страните. Естествено качеството на образователния процес дава различни резултати, които са в пряка функция от нивото на професионалната реализация в страната и развитието на конкретната школа. Особено важно е не само технологичното образование, но и какви стойности налага то. Следдипломната квалификация на практикуващите архитекти е пряко последствие от сложните и непрекъснато развиващи се технологии. То се извършва практически от всички активни фирми, но сега се е превърнало в норма в седем страни. Покриват се определени часове (30 часа годишно в Италия), за да се актуализират някои знания и да се вдъхне доверие към професионалистите.

Регулацията на дейността има близки или далечни цели, но е силно повлияна от традицията. Тук има две изразени тенденции - първата е изявена бюрократичност при утвърждаване на проектите и по-слаб контрол по време на строежа, която е присъща за южните страни. Втората линия (характерна за Швеция, Германия и Англия) залага на облекчена обработка на документацията, при сериозен технически контрол по време  на строителството, което практически означава квалифицирано изработен проект. Регулацията касае и цените на услугите, подбиването на които маже да стане голям проблем. Достъпът до обществени поръчки е друг аспект на регулирането на дейността, който по сегашните директиви изисква твърде висок оборот на реализирани поръчки, който дискриминира свободно практикуващите и младите архитекти. Тези процеси са продиктувани от усложнената икономическо обстановка и повишената конкуренция, в която се толерират само големите играчи. Въпреки, че е възможно младите и свободно практикуващите да се сдружават и работят в общи колективи по интернет, те не могат да покриват твърде високите изисквания за годишен оборот (многократно надвишаващи задачата), нито да приемат преобладаващите обществени поръчки, включващи изпълнението на обекта. В условията на борба между двете тенденции – стриктна регулация или либерализация на конкуренцията се налагат изводите: 
  • нито една от тях автоматично не ражда качество без последователните действия на субективния фактор; 
  • ниската цена не означава ефективност; 
  • либерализацията на свободния пазар не означава високо качество; 
  • качеството може да се осигури при благоприятното комплексно влияние на всички фактори, заедно с холистично проектиране. 
2.1_______
2.3-__
__Brizbein
___Zala_v_Kioln

Интернационализацията и придвижването са обусловени от динамичните условия на международния пазар на труда, където се появяват нови икономически субекти в условията на силна международна конкуренция. Европейското законодателство се стреми да постави в равноправни позиции архитектите от всички Европейски държави, без значение от условията при които са придобили своята работоспособност, стига да се преодолее езиковата бариера и усвояването на конкретното строително законодателство, което не е за подценяване. Освен това, ACE се стреми да разшири обсега на действие чрез взаимно признаване на квалификацията и правото на работа със страни като Канада. По този начин традиционно силните архитектурни школи могат да разширят своята територия за реализация в Америка, Близкия и Далечния Изток и  където строителството има нужда от качествени архитектурни и строителни фирми или престиж. 

Ресурсите на планетата са крайни, а сградите използват голяма част от тях (до 40 % от енергията). Затова архитектурата има глобално влияние и може да променя света. Устойчивата архитектура съществува от дълбока древност. Сега отговорността е нужна  при много по-активно използване на ресурсите и включването в нея на редица социални аспекти (социология, политика, история, наследство). Остава и необходимостта да се съобразяваме с климатичните промени.  

Строителните и дигитални технологии предоставят нови възможности за изразяването на характеристиките на архитектурното пространство, приближаващи се до тези на физическото пространство като: нова материалност, непрекъснатост, вълнови и полеви свойства, резонанс. Вече се изграждат интелигентни системи, сгради и градове. Този процес на частично отчуждение от традиционния предмет на архитектурата, предизвика мислителя Рем Кулхас да организира изложбата „Елементи” в рамките на 14-то Архитектурно Биенале, Венеция през 2015 г., като дисекция на такива елементи и системи, които са приоритет на инженерните специалности и се налага да се преосмислят и ре-интегрират в архитектурната палитра. В същото време, икономическата наука разглежда изграждането на всяка сграда като инженерингов проект, оценявайки динамиката на разходи и приходи през целия жизнен цикъл на обекта, а времето за проучване и проектиране се съкращава. 
3.1___
3.2____
3.3_____2015
3.4_-1__2015
3.5___

В условията на противоречивите изисквания за висока технологична компетентност в духа на новото време, архитектурата търси своя път, чиито полюси могат да бъдат: връщане към стари професионални модели; безкритичното следване на преобладаващата технология; развитие към нови хоризонти за изразяване на архитектурното пространство, по-близо до качествата на физическото, както и обвързването на архитектурната професия с екологичната и социална отговорност. На фона на така поставените предизвикателства пред архитектурната професия, управлението на архитектурния офис се оказва комплексна задача, за която са необходими нови познания и умения, заедно с холистично отношение към творческите постулати на професията и изясняване на възможните пътища за развитието ù.  За решаването на настоящите проблеми на архитектурната професия се налагат общите усилия и взаимопомощ на колегията, което ни подтиква да започнем дискусия по трудната тема.

Автор: арх. Анета Трифонова

 
Сподели

Тагове: архитектурна дейност | архитектурна професия